МТФ Прием 2011

Специалност: ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ

Код по ЕСТК МЕЕСО
Образователно-квалификационна степенМагистър
Форма на обучениередовно и задочно обучение
Срок на обучение1 година за редовна и 1 година за задочна форма
Завършванедипломна работа
Приемс конкурс по документи, съгласно общите изисквания за прием в ТУ – София
За завършили ОКС „Бакалавър” и/или „Магистър” в ТУ – София или в други университети в страната и в чужбина по специалности от области 4. Природни науки, математика и информатика и  5. Технически науки.

 

Достъп до по-нататъшно обучение

Завършилите програма “Инженерна екология” магистри могат да продължат обучението си в образователно научна степен „Доктор” в ТУ-София или в чужбина. Отлични студенти от специалността могат да се изпращат по програма „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети. Предвижда се и пряко сътрудничество с водещи фирми от индустрията за създаване на директна връзка на студентите с индустриалната среда.

Актуалност

Обучението в специалността е съобразено с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция, Италия и др.

Обща характеристика на обучението

Специалността ”Инженерна екология” дава както солидна и задълбочена подготовка в основни дисциплини, касаещи баланса във взаимоотношенията между природните ресурси и използваните в промишлеността технологии, така и в областта на индустриалното замърсяване и въздействието на инвестиционните намерения върху околната среда, възобновяемите източници на енергия, моделиране поведението на замърсителите, екологичните технологии и управление, с цел запазване на равновесието в околната среда за неограничен период от време, при действаща и свързана с нея промишленост и градска среда, при спазване принципите на устойчивото им развитие. Този комплекс от знания, умения и практически опит изграждат подготвени и полезни кадри за индустрията в условия на нарастващо замърсяване, изчерпване на природните ресурси и глобализация на трудовия пазар.


Образователни и професионални цели

Успешно завършилите тази програма инженер-еколози ще придобият:

 

Реализация на завършилите специалисти

Натрупаният досега опит показва, че инженер-еколози, получили задълбочена подготовка за използване на методите и средствата на екологичните технологии, анализ на въздействието върху околната среда, екологичното управление и устойчивото развитие в областта на индустрията успешно започват своята реализация в редица области, като:
  • малки и средни предприятия в сферата на леката и тежката индустрия;
  • предприятия в областта на производството на съоръжения за опазване на околната среда;
  • инженерингови фирми в областта на анализ и технологии за опазване на околната среда;
  • развитие на нови екологични технологии и възобновяеми източници;
  • консултантски компании и фирми, специализирани в провеждане и внедряване процедурите по оценка въздействието върху околната среда, комплексни разрешителни и пр., при проектиране и управление на промишлени предприятия.

Завършилите и придобили професионалната квалификация инженер–еколог ще могат да работят в държавни институции, свързани с опазване на околната среда и водите, европейски фирми с клонове в България, както и в редица западноевропейски фирми и институти, свързани с опазване на околната среда и устойчиво развитие.